Statut

Statut KNSE


I Cele i działalność Koła Naukowego:
1. Praca naukowo-badawcza w dziedzinie etnologii i nauk pokrewnych.
2. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy.
3. Nawiązywanie kontaktów z innymi kołami i stowarzyszeniami o podobnej działalności w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami naukowymi i kulturalnymi na terenie całego kraju i poza granicami.
5. Organizowanie imprez upowszechniających etnologię i promujących Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II Metody realizacji celów:
1. Organizowanie sesji naukowych, konferencji i seminariów.
2. Prowadzenie badań naukowych.
3. Wymiana doświadczeń z innymi Kołami Naukowymi.
4. Organizowanie wystaw i ekspozycji.
5. Oddziaływanie słowem pisanym na środowisko studenckie.

III Środki:
1. Wyjazdy w celach naukowych.
2. Prezentacja osiągnięć , dyskusje i wykłady.
3. Działalność wydawnicza.
4. Prezentacja planów działania oraz osiągnięć Internecie.
5. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje naukowe i kulturalne.
6. Stworzenie zaplecza dydaktycznego.
7. Poszerzanie zbiorów bibliotecznych związanych z etnologią.

IV Struktura organizacyjna KNSE:
1. W skład Koła wchodzą osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w jego działalności podczas zebrania ogólnego.
2. Na czele Koła stoi Zarząd, będący ciałem wykonawczym.

A. Zarząd:
a) Powołanie Zarządu: Powoływany jest na okres jednego roku w głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu ogólnym w danym roku akademickim. Głosowanie odbywa się w obecności, co najmniej połowy kworum, a zatwierdzenie zarządu następuje większością głosów.
b) Skład osobowy:
• Przewodniczący/Prezes
• Sekretarz
• Przewodniczący poszczególnych sekcji
c) Funkcje Zarządu
• koordynuje działania koła
• zobowiązany jest do przedstawienie sprawozdania z działalności przed końcem kadencji
• odpowiedzialny jest za mienie Koła przed jego członkami

B. Tryb przyjmowania do Koła:
a) Członkami Koła mogą zostać studenci i pracownicy naukowi UMK w Toruniu.
b) Wstąpienie do Koła odbywa się na podstawie złożonej ustnie deklaracji na zebraniu ogólnym i wpisaniu na listę członków.

C. Wygaśnięcie praw członkowskich:
a) Na wniosek własny członka.
b) Na wniosek Zarządu.
c) Osoba pozbawiona praw członkowskich musi zdać będące w jej posiadaniu materiały należące prawnie do Koła.

D. Sekcje:
a) Sekcja Fotograficzna
b) Sekcja Muzyczna
c) Sekcja Filmowa
d) Sekcja badawczo-podróżnicza
e) Sekcja Piąta


V Działalność Koła:
1. Ustalona jest w porozumieniu z opiekunem naukowym.
2. Decyzje podejmowane są przez uczestników zebrania ogólnego.
3. Decydujący głos należy do opiekuna koła.

A. Prawa i obowiązki członków Koła:
a) Obowiązki:
• Aktywne uczestnictwo w pracach Koła.
• Przestrzeganie statutu.
b) Prawa:
• Prawo do korzystania z przedmiotów będących własnością Koła.
• Możliwość uczestnictwa we wszystkich formach działalności.
• Prawo do zgłaszania własnych inicjatyw w formie wniosków podlegających głosowaniu w trybie zwyczajnym.
• Prawo do obierania i odwoływania Zarządu przy poparciu przynajmniej 2/3 członków.
• Prawo do korzystania z dotacji przysługuje tylko członkom Koła.

B. Finansowanie działalności: Koło utrzymuje się z:
a) pieniędzy zarobionych w ramach działalności
b) dotacji uniwersyteckich
c) dotacji sponsorów pozauniwersyteckich
• Sprawami finansowymi zajmuje się przewodniczący danej sekcji realizującej dany projekt. Prowadzi dokumentację i składa sprawozdania na zebraniach ogólnych.

C. Zebrania Koła:
1.Zebrania ogólne odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Niezależnie od tego mogą odbywać się spotkania poszczególnych sekcji.

VI Statut prawny Koła:
1. Koło Naukowe jest jednostką powołaną przy Instytucie Archeologii i Etnologii (Wydział Nauk Historycznych) i podlega władzom Wydziału. Koło zobowiązane jest do informowania władz Wydziału o swych poczynaniach składania sprawozdania z działalności w danym roku akademickim.

VII Zmiana statutu Koła:
1. Zmianę statut uchwalić może zebranie ogólne Koła w obecności, co najmniej ¾ członków koła większością ¾ głosów.
Statut Koła jest zgodny z przepisami ustawowymi i Statutem UMK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>